05/04/2019

[Scripting Functions] - SpawnPlayer

[Scripting Functions] - SpawnPlayer


Mô tả
(Re)Spawns một người chơi.

Thông số
(playerid)
playerid : ID của người chơi được spawn.

Giá trị return
1 nếu funtion thực hiện thành công.
0 nếu funtion không thực hiện. Điều này có nghĩa là người chơi không được kết nối.

Chú ý
Xuất hiện trường hợp lỗi: người chơi bị giết trong khi họ ở trong một chiếc xe và sau đó họ respawn với một cái chai trong tay.

Cách sử dụng
if (strcmp(cmdtext, "/spawn", true) == 0)
{
    SpawnPlayer(playerid);
    return 1;
}

Functions liên quan
Các Functions sau đây có thể hữu ích, vì chúng có liên quan đến chức năng này theo cách này hay cách khác.
SetSpawnInfo: thiết lập cài đặt spawn cho một player.
AddPlayerClass: thêm một class.

Callbacks liên quan
Các Callbacks sau đây có thể hữu ích, vì chúng liên quan đến chức năng này theo cách này hay cách khác.
OnPlayerSpawn: Called khi một player spawns.

Lưu ý

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung bình luận.
» Không spam liên kết, chia sẻ các liên kết không liên quan đến bài Blog.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.


Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻