06/04/2019

[Scripting Functions] - SetPlayerName

[Scripting Functions] - SetPlayerName


Mô tả
Thiết lập tên cho player.

Thông số
(playerid, const name[])
playerid : ID của player
const name[] : Tên được thiết lập. Phải dài từ 1-24 ký tự và chỉ chứa các ký tự hợp lệ ( 0-9, a-z, A-Z, [], (), $ @. _ và chỉ = ).

Ghi chú
Thay đổi tên của player trùng tên nhưng với các trường hợp nhân vật khác nhau (ví dụ: "John" thành "JOHN") sẽ không hoạt động.
Nếu được sử dụng trong OnPlayerConnect, tên mới sẽ không được hiển thị cho player kết nối.
Truyền string null thành tên mới sẽ làm sập máy chủ.
Tên người chơi có thể có tối đa 24 ký tự khi sử dụng chức năng này, nhưng khi tham gia máy chủ từ trình duyệt máy chủ SA-MP, tên người chơi phải không quá 20 và dưới 3 ký tự (máy chủ sẽ từ chối kết nối nếu trường hợp này xảy ra). Điều này cho phép thêm 4 ký tự khi sử dụng SetPlayerName.

Cách sử dụng
// Lệnh chỉ cần đặt tên của người chơi thành "superman" nếu có thể, không có kiểm tra lỗi hoặc thông báo.
if(strcmp(cmdtext, "/superman", true) == 0)
{
  SetPlayerName(playerid, "Superman");
  return 1;
}
 
// Lệnh đặt tên người chơi thành "superman" nếu có thể, thông báo cho người chơi về
// any errors using a "switch" statement.
if(strcmp(cmdtext, "/superman", true) == 0)
{
  switch(SetPlayerName(playerid, "Superman"))
  {
    case -1: SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Khong the doi ten cho ban, 'Superman' da duoc su dung.");
    case 0: SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Ban da duoc goi la 'Superman'");
    case 1: SendClientMessage(playerid, 0x00FF00FF, "Ban bay gio la 'Superman'");
  }
  return 1;
}

Funtions liên quan
Các Funtions  sau đây có thể hữu ích, vì chúng có liên quan đến Funtions  này theo cách này hay cách khác.
GetPlayerName: Nhận tên người chơi.

Lưu ý

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung bình luận.
» Không spam liên kết, chia sẻ các liên kết không liên quan đến bài Blog.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.


Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻