06/04/2019

[Scripting Functions] - RemovePlayerFromVehicle

[Scripting Functions] - RemovePlayerFromVehicle


Mô tả
Loại bỏ / đẩy player ra khỏi xe của họ.

Thông số
(playerid)
(playerid) : ID của player để loại bỏ khỏi xe của họ.

Giá trị return
1 - Hàm thực hiện thành công.
0 - Hàm không thực thi được. Điều này có nghĩa là player không online.

Ghi chú
Anim "exit" không được đồng bộ hóa cho player khác.
Functions này sẽ không hoạt động khi được sử dụng trong OnPlayerEnterVehicle, vì player không ở trong xe khi callback. Sử dụng OnPlayerStateChange thay thế (xem ví dụ bên dưới).
Player không bị loại bỏ nếu đang ở trong Xe RC.

Cách sử dụng
//Ví dụ - Người chơi chỉ có thể lái xe nếu họ có 10 scores.
public OnPlayerStateChange(playerid, newstate, oldstate)
{
  if(newstate == PLAYER_STATE_DRIVER && GetPlayerScore(playerid) < 10) // PlAYER_STATE_DRIVER = 2
  {
    RemovePlayerFromVehicle(playerid);
  }
  return 1;
}

Functions liên quan
Các Functions sau đây có thể hữu ích, vì chúng có liên quan đến Functions này theo cách này hay cách khác.
PutPlayerInVehicle: Đưa người chơi vào xe.

Lưu ý

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung bình luận.
» Không spam liên kết, chia sẻ các liên kết không liên quan đến bài Blog.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.


Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻