21/02/2019

Tổng hợp danh sách tất cả các WARNING và ERRORS trong khi coding sa-mp.

Tổng hợp danh sách tất cả các WARNING và ERRORS trong khi coding sa-mp.


Lưu ý: Danh sách dưới đây là tổng hợp gần như tất cả những lỗi (WARNING/ERRORS) có thể bạn sẽ mắc phải trong quá trình viết kịch bản (GMS, FS,...)

Có một số lỗi có thể giải quyết nhanh chóng với những bước đơn giản. Bạn có thể theo dõi tại ba phần ở đây:
Chúc các bạn thành công!
error 001expected token"%s"but found "%s"
error 002only a single statement (or expressioncan follow each "case"
error 003declaration of a local variable must appear in a compound block
error 004: function "%s" is not implemented
error 005: function may not have argumentserror 
006must be assigned to an array; 
error 007operator cannot be redefined
error 008must be a constant expressionassumed zero
error 009invalid array size (negative or zero); 
error 010invalid function or declaration
error 011invalid outside functions
error 012invalid function callnot a valid address
error 013no entry point (no public functions); 
error 014invalid statementnot in switch; 
error 015"default" case must be the last case in switch statement
error 016multiple defaults in "switch"
error 017undefined symbol "%s"
error 018initialization data exceeds declared size
error 019not a label: %s";
error 020: invalid symbol name "
%s";
error 021: symbol already defined: %s"

error 022must be lvalue (non-constant); 
error 023: array assignment must be simple assignment
error 024"break" or "continue" is out of context
error 025: function heading differs from prototype
error 026no matching "#if..."
error 027invalid character constant -; 
error 028invalid subscript (not an array or too many subscripts): %s";
error 029: invalid expression, assumed zero;
error 030: compound statement not closed at the end of file;
error 031: unknown directive;
error 032: array index out of bounds (variable "
%s");
error 033: array must be indexed (variable "
%s");
error 034: argument does not have a default value;
error 035: argument type mismatch (argument %d);
error 036: empty statement;
error 037: invalid string (possibly non-terminated string);
error 038: extra characters on line;
error 039: constant symbol has no size;
error 040: duplicate "
case" label (value %d);
error 042: invalid combination of class specifiers;
error 043: character constant exceeds range for packed string;
error 044: positional parameters must precede all named parameters;
error 045: too many function arguments;
error 046: unknown array size (variable "
%s");
error 047: array sizes do not match, or destination array is too small;
error 048: array dimensions do not match;
error 049: invalid line continuation;
error 050: invalid range;
error 051: invalid subscript, use "
[ ]" operators on major dimensions;
error 052: multi-dimensional arrays must be fully initialized;
error 053: exceeding maximum number of dimensions;
error 054: unmatched closing brace;
error 055: start of function body without function header;
error 056: arrays, local variables and function arguments cannot be public (variable "
%s");
error 057: unfinished expression before compiler directive;
error 058: duplicate argument; same argument is passed twice;
error 059: function argument may not have a default value (variable "
%s");
error 060: multiple "
#else" directives between "#if ... #endif"; 
error 061"#elseif" directive follows an "#else" directive
error 062number of operands does not fit the operator
error 063: function result tag of operator "%s" must be "%s"
error 064cannot change predefined operators
error 065: function argument may only have a single tag (argument %d); 
error 066: function argument may not be a reference argument or an array (argument "%s"); 
error 067variable cannot be both a reference and an array (variable "%s"); 
error 068invalid rational number precision in #pragma; 
error 069rational number format already defined
error 070rational number support was not enabled
error 071user-defined operator must be declared before use (function "%s"); 
error 072"sizeof" operator is invalid on "function" symbols
error 073: function argument must be an array (argument "%s"); 
error 074#define pattern must start with an alphabetic character; 
error 075input line too long (after substitutions); 
error 076syntax error in the expression, or invalid function call
error 077malformed UTF-8 encoding, or corrupted file: %s
error 078: function uses both "return" and "return "
error 079inconsistent return types (array & non-array); 
error 080unknown symbol, or not a constant symbol (symbol "%s") -; 
error 081cannot take a tag as default value for an indexed array parameter (symbol "%s"); 
error 082user-defined operators and native functions may not have states
error 083function may only belong to a single automaton (symbol "%s"); 
error 084state conflictone of the states is already assigned to another implementation (symbol "%s"); 
error 085no states are defined for function "%s"
error 086unknown automaton "%s"
error 087unknown state "%s" for automaton "%s"
error 088number of arguments does not match definition;fatal error 100cannot read from file"%s"
fatal error 107too many error messages on one line;warning 200symbol "%s" is truncated to 31 characters
warning 201redefinition of constant/macro (symbol "%s"); 
warning 202number of arguments does not match definition
warning 204symbol is assigned a value that is never used"%s"
warning 209: function "%s" should return a value
warning 211possibly unintended assignment
warning 213tag mismatch
warning 215expression has no effect
warning 216nested comment
warning 217loose indentation
warning 219local variable "%s" shadows a variable at a preceding level
warning 224indeterminate array size in "sizeof" expression (symbol "%s"); 
warning 225unreachable code
warning 235: public function lacks forward declaration (symbol "%s");  

Lưu ý

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung bình luận.
» Không spam liên kết, chia sẻ các liên kết không liên quan đến bài Blog.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.


Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻