27/02/2019

Tạo shop đa dạng với include MenuStore

Tạo shop đa dạng với include MenuStore


Giới thiệu:

Với include MenuStore này, bạn có thể thiết kế và xây dựng lên nhiều shop khác nhau trong SA-MP (áo quần, phương tiện giao thông, vũ khí [ảnh demo],...)

Video demo:

Funtions (Hàm/Chức Năng)

Pawn Code:
stock MenuStore_AddItem(playeriditemidmodelidname[], pricedescription[] = EOSFloat:description_size 0.0bool:description_line_jump truestack 1Float:rotX 0.0Float:rotY 0.0Float:rotZ 0.0Float:zoom 1.0)

Ghi chú:

 • "itemid" - ID của vật phẩm, đây được xem như một "chìa khóa", mỗi ID là duy nhất.
 • "modelid" - Mô hình vật phẩm sẽ được hiển thị được dùng để xem.
 • "name" - Tên của vật phẩm.
 • "price" - Giá của vật phẩm.
 • "description" - Miêu tả/giới thiệu vật phẩm.
 • "Float:description_size" - Phóng lớn giá trị của description, giá trị mặc định là: 0.0.
 • "bool:description_line_jump" - Tự động ngắt dòng hoặc không.
 • "stack" - Bằng hoặc lớn hơn 1, vật phẩm sẽ được xếp chồng lên nhau trong giỏ hàng.
 • "rotX", "rotY", "rotZ" - Xoay hình.
 • "Float:zoom " - Phóng to hình.
Pawn Code:
stock MenuStore_Open(playeridmenuid[], store_name[], money_sign[] = MS_DEFAULT_MONEY_SIGNbutton_confirm[] = MS_DEFAULT_CONFIRM)

Ghi chú:


 • "menuid" - Nó sẽ hoạt động như một easyDialog, bạn có thể đặt bất cứ tên nào mà không cần phải #define nó.
 • "store_name" - Tên cửa hàng.
 • "money_sign" - Loại tiền tệ, mặc định sẽ là "$"
 • "button_confirm" - Tên của nút xác nhận/mua, giá trị mặc định thường là "Buy".

Code mẫu:

Pawn Code:

if(strcmp(cmd"/store"true) == 0)
{
    
MenuStore_AddItem(playerid1342"Granade"500"Throw to explode."200);
    
MenuStore_AddItem(playerid2344"Molotov"500"Throw to set fire to something."200);
    
MenuStore_AddItem(playerid3346"9mm Pistol"500"Pistol with low firepower.");
    
MenuStore_AddItem(playerid4347"Silenced 9mm"500"Pistol with low firepower.");
    
MenuStore_AddItem(playerid5348"Desert Eagle"500"Pistol with high firepower.");
    
MenuStore_AddItem(playerid6349"Shotgun"500"Normal Shotgun.");
    
MenuStore_AddItem(playerid7350"Sawnoff Shotgun"500"Powerfull Shotgun.");
    
MenuStore_AddItem(playerid8351"Combat Shotgun"500"Powerfull Shotgun.");
    
MenuStore_AddItem(playerid9352"Micro SMG"500"Two-handed machine gun.");
    
MenuStore_AddItem(playerid10353"MP5"500"Machine gun.");
    
MenuStore_AddItem(playerid11355"AK-47"500"Powerfull Rifle.");
    
MenuStore_AddItem(playerid12356"M4"500"Powerfull Rifle.");
    
MenuStore_AddItem(playerid13372"Tec-9"500"Powerfull machine gun.");
    
MenuStore_AddItem(playerid14357"Country Rifle"500"Normal Rifle.");
    
MenuStore_AddItem(playerid15358"Sniper Rifle"500"Powerfull Rifle.");
    
MenuStore_Show(playeridWeapon_Shop"Shop Weapons");
    return 
1;
}
Store:Weapon_Shop(playeridresponseitemidmodelidpriceamountitemname[])
{
    if(!
response)
        return 
true;

    if(
GetPlayerMoney(playerid) < price)
        return 
SendClientMessage(playerid, -1"You don't have enough money.");

    if(
amount == 1) {
        
GivePlayerWeapon(playeridGetWeaponIDFromModel(modelid), 200);
    }
    else {
        
GivePlayerWeapon(playeridGetWeaponIDFromModel(modelid), amount);
    }

    new 
string[128];
    
format(string128"You bought %dx %s"amountitemname);
    
SendClientMessage(playerid, -1string);

    
GivePlayerMoney(playerid, -price);
    return 
true;
}
stock GetWeaponIDFromModel(modelid)
{
    new 
idweapon;
    switch(
modelid)
    {
        case 
331idweapon 1// Brass Knuckles
        
case 333idweapon 2// Golf Club
        
case 334idweapon 3// Nightstick
        
case 335idweapon 4// Knife
        
case 336idweapon 5// Baseball Bat
        
case 337idweapon 6// Shovel
        
case 338idweapon 7// Pool Cue
        
case 339idweapon 8// Katana
           
case 341idweapon 9// Chainsaw
           
case 321idweapon 10// Double-ended Dildo
           
case 325idweapon 14// Flowers
           
case 326idweapon 15// Cane
           
case 342idweapon 16// Grenade
           
case 343idweapon 17// Tear Gas
        
case 344idweapon 18// Molotov Cocktail
        
case 346idweapon 22// 9mm
        
case 347idweapon 23// Silenced 9mm
        
case 348idweapon 24// Desert Eagle
        
case 349idweapon 25// Shotgun
        
case 350idweapon 26// Sawnoff
        
case 351idweapon 27// Combat Shotgun
        
case 352idweapon 28// Micro SMG/Uzi
        
case 353idweapon 29// MP5
        
case 355idweapon 30// AK-47
        
case 356idweapon 31// M4
        
case 372idweapon 32// Tec-9
        
case 357idweapon 33// Country Rifle
        
case 358idweapon 34// Sniper Rifle
        
case 359idweapon 35// RPG
        
case 360idweapon 36// HS Rocket
        
case 361idweapon 37// Flamethrower
        
case 362idweapon 38// Minigun
        
case 363idweapon 39;// Satchel Charge + Detonator
        
case 365idweapon 41// Spraycan
        
case 366idweapon 42// Fire Extinguisher
        
case 367idweapon 43// Camera
    
}
    return 
idweapon;
}  

Tải về:

Nhấp vào đây để chuyển tới liên kết tải Include này!
Cre: CaioTJF

Lưu ý

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung bình luận.
» Không spam liên kết, chia sẻ các liên kết không liên quan đến bài Blog.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.


Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻