20/02/2019

Danh sách Warning và Error kèm theo cách sửa lỗi [Phần 2]

Danh sách Warning và Error kèm theo cách sửa lỗi (WARNING)

LOS SANTOS - SAN ANDREAS

  • Symbol is never used 'symbol'


Lí do: Bạn đã tạo ra một array mới nhưng lại không hề sử dụng nó

Lỗi: 
CMD:skydive(playerid,params[])
{
    #pragma unused params
    new Float:Pos[3],string[128];
    GetPlayerPos(playerid,Pos[0],Pos[1],Pos[2]);
    SetPlayerPos(playerid,Pos[0],Pos[1],Pos[2] + 200);
    SendClientMessage(playerid,-1,"You have been sent high in the sky.");
    GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
    return 1;
}

Sửa:
CMD:skydive(playerid,params[])
{
    #pragma unused params
    new Float:Pos[3];
    GetPlayerPos(playerid,Pos[0],Pos[1],Pos[2]);
    SetPlayerPos(playerid,Pos[0],Pos[1],Pos[2] + 200);
    SendClientMessage(playerid,-1,"You have been sent high in the sky.");
    GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
    return 1;
}

  • Tag mismatch

Lí do: Bạn gán nhãn sai ở array

Lỗi:
CMD:mypos(playerid,params[])
{
    #pragma unused params
    new Pos[3]; //  As you see the Pos array doesn't have the 'Float' label
    GetPlayerPos(playerid,Pos[0],Pos[1],Pos[2]);
    printf("Your position: X: %f || Y: %f || Z: %f",Pos[0],Pos[1],Pos[2]);
    return 1;
}

Sửa:
CMD:mypos(playerid,params[])
{
    #pragma unused params
    new Float:Pos[3]; //  Now it has the label, it is all right.
    GetPlayerPos(playerid,Pos[0],Pos[1],Pos[2]);
    printf("Your position: X: %f || Y: %f || Z: %f",Pos[0],Pos[1],Pos[2]);
    return 1;
}

  • Unknown parameter in substitution

Lí do: Bạn sử dụng một tham số trong một định nghĩa (define) mà nó không được xác định

Lỗi:
#define PutPos(%1,%2,%3,%4); SetPlayerPos(%9,%2,%3,%4); // %9 is not defined here.

Sửa:
#define PutPos(%1,%2,%3,%4); SetPlayerPos(%1,%2,%3,%4);

Lưu ý: Các ví dụ chỉ là minh họa đơn giản. Khi gặp phải lỗi bạn cần cẩn thận xác nhận để tiến hành chỉnh sửa một cách chính xác nhất. Chúc bạn thành công.


Lưu ý

» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung bình luận.
» Không spam liên kết, chia sẻ các liên kết không liên quan đến bài Blog.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.


Emoticon
Parser
😊
😉
😀
😁
😎
😍
😜
😑
😇
💖
😯
😱
😭
👍
🍻